top of page

2020-01-19 주일설교

최종 수정일: 2020년 2월 2일빅토밸리복음장로교회

Victor Valley Gospel Presbyterian Church


VVGC 2020-01-19 주일


"가장 중요한것"

(요한복음 5장 41-47절)


-김은호 목사-


www.vvgchurch.com

14933 Wakita Blvd, Apply Valley, CA 92307

Comments


bottom of page